Volg ons

Knippenborg Subsidieadvies – Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Knippenborg Subsidieadvies. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Knippenborg Subsidieadvies.

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring kan wijzigen, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Knippenborg

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Knippenborg Subsidieadvies. Knippenborg Subsidieadvies is een subsidieadviesbureau dat bedrijven helpt bij het aanvragen en afwikkelen van subsidies.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Knippenborg Subsidieadvies verzameld worden. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Knippenborg Subsidieadvies, neem dan gerust contact op!

info@knippenborg.com
0573-458320

Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem

BTW nr. NL8195.23.392.B01
KVK nr. 09183501

Doel gegevensverzameling

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Knippenborg Subsidieadvies. Deze worden hieronder toegelicht.

  1. Om jouw gegevens te mogen gebruiken hebben we volgens de wetgeving een juridische grond

Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren hebben we jouw persoonsgegevens nodig. Hiervoor gaan we een contractuele verplichting met elkaar aan, in de vorm van een overeenkomst. Welke persoonsgegevens we nodig hebben hangt af van de gekozen vorm van dienstverlening en de subsidies die wij voor je aanvragen.

Zo hebben we als je kiest voor administratieve ondersteuning bij de WBSO-projecten de BSN’s van de medewerkers die aan deze projecten werken nodig. Als je geen administratieve ondersteuning wilt, dan hebben wij deze gegevens niet nodig en zullen wij hier ook niet om vragen.

De overheid bepaald voor een groot deel welke gegevens nodig zijn om een subsidieaanvraag te beoordelen. Wij zullen niet meer dan de noodzakelijke gegevens vragen en indien mogelijk ontvangen we de gegevens graag zoveel mogelijk geanonimiseerd.

  1. We verzamelen gegevens vanwege een gerechtvaardigd belang, namelijk om onze dienstverlening optimaal te kunnen aanbieden en hier invulling aan te kunnen geven.

Zo kun je op onze website jouw e-mailadres achterlaten als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Of je kunt je (bedrijfs)naam, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele projectgegevens achterlaten als je wilt dat we contact met je opnemen.

De websites van Knippenborg Subsidieadvies verzamelen jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële projectpartners en subsidieverstrekkers. Of omdat er een wettelijke verplichting geldt.

Gegevens die we ontvangen en verwerken

De gegevens die Knippenborg Subsidieadvies ontvangt en verwerkt zijn afhankelijk van de aard van de overeenkomst die we met je hebben afgesloten en de subsidies die we voor je aanvragen. Algemeen gaat het om de volgende gegevens:

  1. Algemene persoonsgegevens

Je kunt hierbij denken aan bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, KVK-nummer, e-mailadres en telefoonnummer. Dit zijn gegevens die je zelf aan ons verstrekt via e-mail, print of onze website.

  1. Financiële gegevens

Hierbij kun je denken aan facturen en bankgegevens die horen bij de financiële transacties voor onze dienstverlening. Maar ook gegevens die wij nodig hebben om een subsidieaanvraag te doen of voor de administratieve ondersteuning bij de afwikkeling van een subsidie.

Administratieve ondersteuning & persoonsgegevens

Als je hebt gekozen voor administratieve ondersteuning voor jouw WBSO-projecten dan kun je de uren en kosten/uitgaven die je maakt voor jouw WBSO-projecten in onze online WBSO administratie te vullen. Daarnaast kun je hier ook de namen en BSN’s van de medewerkers die aan de WBSO-projecten werken invullen. Je levert deze gegevens zelf aan. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de verloop van de projecten bij te houden en hier advies over uit te kunnen brengen, of om de wettelijke verplichte melding bij RVO te kunnen verzorgen.

Welke persoonsgegevens we bij andere subsidies nodig hebben, hangt af van de subsidie en de subsidieverstrekker. Vaak gaat om het dan om facturen, urenverantwoording en soms loonstroken en (arbeids)overeenkomsten.

Subsidie aanvragen & persoonsgegevens

Subsidieaanvragen bevatten diverse persoonsgegevens, zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mail, KVK-nummer, projectgegevens, gegevens ter onderbouwing van de aanvraag en afwikkeling, zoals jaarrekeningen, loonstroken en bedrijfsplannen. Welke gegevens precies nodig zijn, dat verschilt per subsidie. Bij een ‘eenvoudige’ subsidie kan een factuur en opdrachtbevestiging voldoende zijn, maar bij bijvoorbeeld een Europees subsidietraject worden aanzienlijk meer gegevens gevraagd. Maar ook hier geldt dat wij nooit meer gegevens zullen vragen dan nodig is om tot een goede aanvraag te komen.

Waar worden je gegevens bewaard en voor hoe lang?

We slaan jouw gegevens in meerdere databases en op meerdere servers op. De meeste gegevens staan op onze eigen server, maar ook een deel (in databases) op servers van externe partijen. Met al deze externe partijen hebben we (indien nodig) verwerkersovereenkomsten afgesloten om jouw privacy te kunnen waarborgen en duidelijke afspraken te hebben over de beveiliging en het gebruik van de gegevens die in deze databases en op deze servers staan. Je kunt hierbij denken aan ons boekhoudprogramma, CRM-database, de subsidieloketten van de overheid en de website/e-mailhosting.

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of we anonimiseren jouw gegevens, als we deze niet kunnen verwijderen omdat er bijvoorbeeld financiële transacties aan gekoppeld zijn.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren hangt af van veel verschillende factoren. Als je klant bent, dan beschikken we graag over alle gegevens die we in de loop der tijd van je hebben ontvangen om je optimaal van dienst te zijn. Pas na beëindiging van onze overeenkomst zullen we jouw gegevens verwijderen of anonimiseren, maar niet eerder dan de verplichte bewaartermijn die voor de subsidies die je hebt aangevraagd geldt. Voor de meeste subsidies is dit 7 jaar, maar het kan ook 10 jaar zijn.

Als je contact met ons hebt opgenomen en je bent uiteindelijk geen klant van ons geworden, dan bewaren we jouw gegevens nog drie jaar. Dit doen we zodat als jouw situatie wijzigt en toch gebruik wilt maken van onze diensten, we dan niet opnieuw alle gegevens hoeven te verzamelen. Hierdoor kunnen we slagvaardiger werken.

Beveiliging

Knippenborg Subsidieadvies BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@knippenborg.com.

De persoonsgegevens die door Knippenborg Subsidieadvies of door eerdergenoemde derde worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via wachtwoord beveiligde software en met indien beschikbaar een tweestapsverficiatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit software gegenereerd en verstuurd naar Knippenborg Subsidieadvies. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces en biedt extra bescherming tegen oneigenlijk gebruik.

Onze websites bieden een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

De ICT-apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Daarnaast is onze software beveiligd met een virusscanner en firewall. Al onze laptops en computers zijn via encryptie beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang tot de data op deze apparaten. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Jouw rechten

Met de komt van de AVG heb je een aantal rechten gekregen met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

  1. Recht op inzage

Je hebt recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Knippenborg Subsidieadvies vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Je krijgt dan een overzicht met jouw gegevens.

  1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Dan heb je het recht om dit te laten rectificeren door Knippenborg Subsidieadvies. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan de nieuwsbrief.

  1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Knippenborg Subsidieadvies opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht van overdracht. Hierbij dient Knippenborg Subsidieadvies al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Knippenborg Subsidieadvies bepaalt hierbij in welke vorm dit gebeurt, dit kan digitaal, fysiek of een combinatie van fysiek en digitaal zijn.

  1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Knippenborg Subsidieadvies vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten verwijderen van jouw gegevens. Hierbij houden we wel rekening met de wettelijke bewaartermijnen. Indien aan jouw gegevens financiële transacties gekoppeld zijn, zullen je gegevens niet verwijderd kunnen worden, maar worden deze geanonimiseerd.

  1. Recht op indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Knippenborg Subsidieadvies niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil je niet dat Knippenborg Subsidieadvies jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@knippenborg.com onder toezending van een kopie ID-bewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Plichten

Knippenborg Subsidieadvies verwerkt persoonsgegevens op grond van een wettelijk belang en op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten en producten van Knippenborg Subsidieadvies via e-mail, maar ook simpelweg om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die wij verwerken, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden en uitvoeren van onze dienstverlening. Jouw e-mailadres hebben we bijvoorbeeld nodig om een nieuwsbrief te kunnen sturen. De BSN’s van de medewerkers die aan de WBSO-projecten hebben gewerkt, hebben we nodig om de verplichte jaarlijkse melding voor jou te doen. Als we deze gegevens niet ontvangen, dan kunnen we de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die je hebt gedeeld met Knippenborg Subsidieadvies met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, bijvoorbeeld met samenwerkingspartners in een subsidieproject, dan zal daar eerst toestemming voor worden gevraagd.

Knippenborg Subsidieadvies behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Knippenborg Subsidieadvies dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Knippenborg Subsidieadvies te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via de onderstaande gegevens:

info@knippenborg.com
0573-458320

Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem

BTW nr. NL8195.23.392.B01
KVK nr. 09183501

Cookiestatement

Knippenborg

Kom in contact met ons

Wil je dat we jouw bedrijf helpen groeien en ontwikkelen? En wil je subsidieadvies over jouw investering of innovatie? Neem dan contact op en maak een afspraak.

E-mail ons

Heb je een vraag over een subsidie of onze dienstverlening? Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met jou op.

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

Wil je graag meteen antwoord op jouw subsidievraag of wat wij voor je kunnen betekenen? We staan we je graag telefonisch te woord.

0573 45 83 20

Subsidieadvies

Denk je voor een subsidie in aanmerking te komen en wil je daar graag advies over? Neem dan contact met ons op en maak een afspraak.

Maak een afspraak